1. บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบท่อหลังจาก ผู้รับเหมา ปรับดิน บนผิวดินแล้วเสร็จ โดยผู้รับเหมาจะต้องไม่มีการขุดดินหรือทรายเดิมออก หรือเติมดินหรือทรายใหม่เข้า
  2. ติดตั้งท่อปลวกต่ำกว่าด้านบนของคานประมาณ 15 เซนติเมตร
  3. ใช้แค้ม Hdpe รัดท่อทุกระยะไม่เกิน 100 เซนติเมตร และติดตั้งหัวจ่ายแบบพัดระยะห่าง 60-80 เซนติเมตร
  4. บริษัทฯจะทดลองอัดน้ำธรรมดาเข้าเส้นท่อเพื่อตรวจสอบดูการกระจายของหัวจ่ายน้ำยาและประสิทธิภาพของท่อ
  5. บริษัทฯ จะทำการฉีดพ่นน้ำยากันปลวกใต้ดินภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด
  6. บริษัทฯ จะทำการติดตั้งหัวอัดน้ำยา ติดกับผนังอาคาร โดยยึดด้วยแค้ม Hdpe สูงกว่าระดับดิน ภายนอกอาคาร 15-20 เซนติเมตร ในลักษณะที่เรียงให้เป็นระเบียบ โดยมีกล่องใส่หัวอัดน้ำยา
Scroll to Top